Gailestingojo Jėzaus Seserų Kongregacija

 Tai katalikiška moterų vienuoliją įkurta pal. kun. Mykolo Sopočkos. Įkvėpimo įkurti kongregaciją suteikė ses. Faustinos Kovalskos patirti apsireiškimai. 1935m.Jėzus apreiškė šv. S. Faustinai, kad Dievas trokšta, jog būtų tokia vienuolija, kuri skelbtų Dievo gailestingumą pasauliui ir išprašytų jo pasauliui. Jėzus pasakė šv.S. Faustinai: ,,Trokštu, kad tokia vienuolija būtų“.

Pas Viešpatį iškeliavo monsinjoras Petras MEILUS

 (1932–1963–2015)

2015 metų spalio 26 dieną, eidamas 84-uosius metus, Marijampolėje mirė monsinjoras Petras Meilus.

Petras Meilus gimė 1932 metų sausio 1 dieną Rokiškio apskrityje, Skapiškio valsčiuje, Šeriškių vienkiemyje, mažažemių valstiečių Kazimiero ir Albinos Meilų šeimoje. Jis buvo jauniausias iš penkių šeimoje augusių vaikų. 1939 metais Petras pradėjo lankyti Šiurpiškių pradžios mokyklą, kurioje 1944 metais baigė penkis skyrius. Po karo, kadangi arti nebuvo jokios mokyklos, metus Petras niekur nesimokė, o 1945 metais įstojo į Skapiškio progimnaziją. 1949 metais pradėjo mokytis Kupiškio vidurinėje mokykloje, tačiau susirgo tuberkulioze ir teko moksluose vėl daryti pertrauką. 1950 metais Vilniuje pakėlė skaudžią plaučių operaciją, o po metų sustiprėjęs toliau tęsė mokslus Pandėlio vidurinėje mokykloje, nes joje, kaip užsienio kalbos, buvo mokoma vokiečių, kurios anksčiau Petras buvo mokęsis Kupiškyje.

Kard. Audrys Juozas Bačkis apie Sinodą

Ką tik pasibaigusiame šeimai skirtame Vyskupų Sinode Bažnyčiai Lietuvoje atstovavo Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys J. Bačkis. Sekmadienį, iškart po Sinodo uždarymo Mišių paprašėme jo komentaro apie tris savaites trukusią asamblėją.


Iš tikrųjų aš labai pozityviai vertinu. Aš pats esu laimingas dalyvavęs šiame Sinode. Jis ne naują mokymą skelbia, bet parodo visos Bažnyčios ganytojų jautrumą šeimai, kad mes žiūrime kokioje padėtyje šiandien pasaulyje gyvena šeima. Tai labai plati panorama – kiekvienas kraštas, kiekvienas kontinentas, kiekvienas regionas turi savo ypatingas problemas ir tai buvo išreikšta.

Maskvos patriarchato atstovo pasisakymas Vyskupų Sinode krikščionių drąsa sekuliariame kontekste

Vyskupų Sinode apie šeimą Romoje taip pat dalyvauja dvylika broliškų delegatų iš kitų krikščioniškų Bažnyčių, konfesijų ir organizacijų. Į Sinodą atvyko ortodoksiškų Konstantinopolio, Maskvos patriarchato, Rumunijos, Serbijos, Albanijos, Egipto koptų, Antiochijossirų Bažnyčių ganytojai, taip pat Anglikonų Komunijos, Pasaulinės liuteronų federacijos, Pasaulinės metodistų tarybos, Kristaus mokinių Bažnyčios (JAV), Pasaulinės baptistų sąjungos, Pasaulinės Bažnyčių tarybos ir Pasaulinės evangelikų sąjungos atstovai. Jie neturi balsavimo teisės, tačiau turi balso teisę pasisakyti įvairiais momentais.

Apaštališkasis nuncijus susitiko su Telšių vyskupijos kunigais

Telšių vyskupijos kunigai, diakonai, seminaristai 2015 m. spalio 19 dieną rinkosi į Telšiuose vykstančią kasmėnesinės formacijos konferenciją. Konferencija prasidėjo visų bendra malda Liturginių valandų Rytmetine. Tą dieną į Telšius atvyko ir į susirinkusiuosius kreipėsi apaštalinis nuncijus Pabaltijui arkivyskupas dr. PedroLopezQuintana. Atvykusį Svečią pasveikino ir pristatė Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, konferencijoje dalyvavo ir Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Jėzau, pasigailėk manęs!

Evangelijoje pagal Morkų vienas po kito seka du pasakojimai apie žmones, kurie kreipėsi į Jėzų su jiems svarbiais prašymais. Jėzaus mokiniai Jokūbas ir Jonas prašė privilegijos sėdėti Mesijo dešinėje ir kairėje, o aklas elgeta maldavo tik jo pasigailėti. Pirmiesiems Jėzus pasakė: „Patys nežinote, ko prašote“, o elgetai tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave!“ Ir aklasis praregėjo.

Popiežius Pranciškus aplankys Florencijos ir Prato miestus

Lapkričio 10 dieną yra numatyta dar viena popiežiaus Pranciškaus kelionė Italijoje, šį kartą istorija ir menu nepaprastai turtinguose Prato ir ypač Florencijos miestuose. Ši popiežiaus kelionė suderina du tikslus: Florencijos ir Prato vyskupijų aplankymą bei susitikimą su tomis dienomis Florencijoje vyksiančio Italijos bažnytinio kongreso dalyviais, kurių bus apie 3000.

Įkurs naują Romos kurijos dikasteriją

Ketvirtadienį popietinės Vyskupų Sinodo generalinės kongregacijos metu popiežius Pranciškus pranešė apie savo sprendimą įkurti naują Romos kurijos instituciją, kurios kompetencijoje bus pasauliečių, šeimos ir gyvybės apsaugos reikalai. Būsima nauja dikasterija pakeis dabartines popiežiškąsias pasauliečių ir šeimos tarybas. Prie jos bus taip pat prijungta Popiežiškoji gyvybės akademija.

Parengtas Sinodo baigiamojo dokumento projektas

Nors pagal šios Vyskupų Sinodo asamblėjos programą buvo numatyta, kad baigiamojo dokumento projektas bus paruoštas iki trečiadienio vakaro ir pristatytas jau ketvirtadienio rytinėje sesijoje, jo rengimas užsitęsė ir buvo baigtas tik ketvirtadienio vidudienį. Tad ketvirtadienį po pietų jis pristatomas Sinodo tėvams, o penktadienio rytą jie galės pateikti savo pastabas.

Popiežiaus kalba užbaigiant Sinodą

Ne kaltinti, bet skelbti Dievo gailestingumą

Šeštadienio vakarą užbaigiant paskutinę Vyskupų Sinodo generalinę kongregaciją popiežius Pranciškus pasakė kalbą, kurioje padėkojo visiems Sinodo tėvams, broliškiems delegatams ir stebėtojams, visiems kas savo darbu prisidėjo prie jo rengimo ir eigos, kas malda lydėjo jo darbus.

Baigiasi Vyskupų Sinodo darbai

Priartėjo Sinodo darbų pabaiga. Šeštadienį bus priimtas Asamblėjos Baigiamasis dokumentas, sekmadienį popiežius Pranciškus su Sinodo tėvais aukos asamblėjos uždarymo Mišias.

Paskutinės Asamblėjos apie Šeimą naujienos buvo paskelbtas penktadienį per Asamblėjos dalyvių spaudos konferenciją.

Sinodo Asamblėja šeštadienį balsuos už Baigiamąjį Dokumentą

Šeštadienį, Vyskupų Sinodo asamblėjos septynioliktojoje Generalinėje kongregacijoje pristatytas Baigiamasis dokumentas. Galutinę dokumento redakciją parengė Baigiamojo dokumento rengimo komisija, tekstą papildžiusi penktadienį Sinodo tėvų raštu įteiktais ir žodžiu generalinėje asamblėjoje išreikštais 248 siūlymais. Galutinę dokumento redakciją popiežiaus Pranciškaus sudaryta dešimties Sinodo tėvų komisija priėmė vienbalsiu įvertinimu.

Vyskupo K. Paltaroko 140-osios metinės Panevėžyje

Spalio 19-23 dienomis Panevėžyje paminėtos Panevėžio garbės piliečio ir pirmojo vyskupo Kazimiero Paltaroko 140-osios gimimo metinės.

Spalio 19 d. 16 val. G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta leidinių, dokumentų ir fotografijų paroda skirta vysk. K. Paltarokui.

Šv. Jonas Paulius II popiežystės istorijoje: „Nebijokite atverti duris Kristui“

„Nebijokite atverti duris Kristui; plačiai atverkite Kristui savo ir santvarkų duris. Nebijokite!“ Šv. Jono Pauliaus II žinia, jo išsakyta prieš 37 metus inauguruojant pontifikatą, nepraranda aktualumo. Popiežiaus iš Krokuvos žinią Bažnyčia ypač prisimena ir kitiems primena spalio 22 dieną, nes tą dieną 1978 metais jis iškilmingai pradėjo popiežiaus tarnystę, kurią vykdė iki mirties beveik tris dešimtmečius, o jo įpėdinis popiežius Benediktas XVI, paskelbdamas palaimintuoju 2011 metų gegužės 1 dieną, parinko būtent spalio 22-rąją Jono Pauliaus II liturginiam minėjimui. Popiežius Pranciškus patvirtino šią datą skelbdamas Joną Paulių II šventuoju.

Sinode patyrėme Bažnyčios visuotinumą

Paprašytas pakomentuoti besibaigiančius Sinodo asamblėjos darbus, Sinodo tėvas t. AntonioSpadaro SJ, žurnalo „CiviltàCattolica“ direktorius, pareiškė:

Sinode patyrėme Bažnyčios „tarptautiškumą“, t.y. Bažnyčios katalikiškumą. Asamblėjai baigiant darbus galima pasakyti, kad pakankamai aiškiai išryškėjo tarptautinės padėties kompleksiškumas, kalbėjimo, ryšio su situacijomis skirtingumas, būdų, kuriais sprendžiamos problemos. Labai stipriai buvo įsisąmoninta, kad Bažnyčia auga, tačiau auga skirtingose vietose, skirtingais būdais ir su kalbėjimo įvairove. Tikrai, tai buvo katalikiškumo patirtis.

Gyvename gailestingumo laikais

Sekmadienį, Šeimos Sinodas buvo užbaigtas iškilmingomis šventosiomis Mišiomis, kurias asamblėjoje dalyvavę vyskupai ir kunigai aukojo su popiežiumi Pranciškumi Šv. Petro bazilikoje. Mišių homilijoje popiežius dėkojo vyskupams už nueitą bendrą kelią, kuriame žvelgdami į Viešpatį ir į brolius visi kartu ieškojo naujų mūsų laikams skirtų Evangelijos kelių, kuriuose galėtų paskelbti šeimos meilės slėpinį.

Paskelbtas Vyskupų Sinodo baigiamasis dokumentas

Šeštadienį po pietų vykusioje paskutinėje Vyskupų Sinodo generalinėje kongregacijoje buvo priimtas baigiamasis dokumentas. Balsavime dalyvavo 265 Sinodo tėvai, dviejų trečdalių balsų daugumą gavo visi 94 baigiamojo dokumento paragrafai. Daugumai dokumento paragrafų pritarta beveik vienbalsiai; du paragrafai, kalbantys apie sužeistas šeimas, išsiskyrusiųjų ir antrą civilinę santuoką sudariusių katalikų sielovadą, priimti vos vienu ir keliais balsais daugiau nei reikalaujamas minimumas.

„Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!“ (Mk 10, 47)

Spalio mėnesio paskutinio sekmadienio Evangelijos skaitinys kiekvienam, kuris ieško Dievo karalystės, yra tarsi neišsenkanti versmė savo pamokymų gelme. Šio sekmadienio Dievoieškos kelio raktinis asmuo – aklasis elgeta Bartimiejus. Jėzus per savo Dieviškąją Pasiuntinybę Žemėje padarė daugybę stebuklų, stebėtinų išgijimų ir atsivertimų... Bet dauguma patyrusiųjų nepaprastą Jėzaus prisilietimą prie savo kūno ir dvasios žaizdų liko Evangelijose tik bevardžiais Jėzaus padarytų stebuklų liudininkais, tačiau šiame, trisdešimtajame, eilinių metų Evangelijos skaitinyje yra ne taip. Žinomas ir aklojo elgetos vardas – Bartimiejus ir to nelaimėlio tėvo vardas – Timiejus.

Reikia daugiau dėmesio pasiruošimui santuokai ir vaikų ugdymui

Trečiadienį Sinodo tėvai turėjo laisvą dieną. Dirbo tik komisija, rengianti baigiamąjį dokumentą, į vieną baigiamųjų išvadų sąrašą turinti sudėti visus pasiūlymus ir pastabas, kurias ankstesniuose Sinodo etapuose pateikė kalbinės darbo grupės. Trečiadienį parengtas baigiamojo dokumento projektas bus Sinodo tėvams pristatytas ketvirtadienį.

Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija švenčiant Atsinaujinimo dienos Eucharistiją

Pašaukti tarnauti su Jėzumi

Atsinaujinimo dienos tema su klausimu: „Dieve, Tu pašaukei ir mane?!“ Norisi ne ištarti, o sušukti: „Taip, be jokios abejonės!“ Kiekvienas esame pašaukti, nėra nė vieno, kurio Viešpats nešauktų. Suprantu, kad ne vienas širdyje svarsto: „Nepatyriau jokio aiškaus kvietimo, ne viskas klojasi taip, kaip norėčiau. Ar tikrai Dievas kažkur mane šaukia?“

Kelias atrandamas kartu

Pirmą dieną popiežius Pranciškus buvo prie Sinodo salės durų, kiekvieną iš mūsų pasveikino atskirai. Jis sėdi su Sinodo pirmininkais ir nuo pirmos dienos buvo aišku, kad Sinodo nariai gali tiesiai ateiti prie jo, pasakyti „labas“ ir kalbėti. Jis labai atviras. Kai turime kavos pertraukėles, jis taip pat ateina pakalbėti su visais. Likusį laiką jis sėdi ir klausosi pasisakymų. Jis mus girdi tiesiogiai. Jo buvimas yra jaučiamas, liudija, kad jis aktyviai dalyvauja procese, - žurnalui „America“ pasakojo vyskupas George Murray SJ, vienas iš Sinodo tėvų, jėzuitas.

Popiežius Ištikimybė duotam pažadui yra žmoniškumo viršūnė

Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie meilės ir ištikimybės pažadą, kuris yra viso šeimos gyvenimo pagrindas. Meilės ir ištikimybės pažadas, kurį vyras duoda moteriai ir moteris vyrui taip pat reiškia jų įsipareigojimą auginti vaikus, rūpintis senais tėvais, globoti silpnuosius šeimos narius, vienas kitam padėti ir priimti vienas kito pažeidžiamumą ir ribotumą.

Dievas išeina mūsų pasitikti

Dievas visada gausiai mus apdovanoja savo malonėmis. Tačiau mes ne visada suprantame Dievo meilės gausą, nes esame linkę viską matuoti. Apie tai kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas apaštalo šv. Pauliaus laiško romiečiams ištrauką.

Jie nežinojo Rožinio maldos, ją atrado

Neramumų proveržiai Ukrainoje sukrėtė, tačiau daugeliui padėjo iš naujo atrasti maldą, pasakė arkivyskupas Gullicksonas, pokalbyje su Vatikano radiju dalydamasis įspūdžiais apie Ukrainoje praleistus ketverius diplomato darbo metus. Užbaigęs misiją Ukrainoje arkivyskupas ThomasGullickson neseniai išvyko į Šveicariją ir Lichtenšteiną, kur perėmė jam pavestą naują atstovavimo Šventajam Sostui misiją.

Prasidėjo baigiamasis Vyskupų Sinodo etapas

Jau tik kelios dienos iki šeimai skirtos Vyskupų Sinodo asamblėjos pabaigos. Po keturių darbo kalbinėse grupėse sesijų, antradienį po pietų Vyskupų Sinodo dalyviai vėl susirinko į bendrą posėdį – generalinę kongregaciją – ir buvo supažindinti su 13 kalbinių darbo grupių išvadomis, liečiančiomis trečiąją Sinodo darbo dokumento temų dalį – šeimos pašaukimą dabartiniais laikais.

Balsai Sinode ne teisti, o gelbėti; matyti pasaulio įvairovę

Vienas iš Sinodo tėvų yra HervéJanson, Mažųjų Jėzaus brolių kongregacijos vyresnysis. Jo atvejis iš kitų išsiskiria tuo, kad jis yra vienintelis Sinodo tėvas, turintis balso teisę, bet nesantis kunigas ar vyskupas. Jis buvo deleguotas, kartu su devyniais kitais, kaip vienuolinių kongregacijų ir pašvęstojo gyvenimo bendruomenių atstovas.

Aš esu paprastas brolis, koordinatorius religinės bendruomenės, tarptautinės, bet labai kuklios, turinčios mažiau nei du šimtus brolių: Mažųjų Jėzaus brolių, įkvėptų palaimintojo Charles de Foucauld pavyzdžio, - Sinodo salėje prisistatė HervéJanson, kurio pilną pranešimo tekstą paskelbė žurnalo „Commonweal“ interneto portalas.

Palestiniečiai katalikai pakvietė melstis už taiką

Palestinos katalikai prašo taikos malonės savo tėvynei. Šeštadienį, spalio 24 dieną visose palestiniečių katalikų parapijose Palestinoje, Izraelyje ir Jordanijoje rengiami jaunimo maldos susitikimai. Vigilija vyks Palestinos Švč. M. Marijos liturginės šventės dieną. Palestiniečių jaunimas melsis prašydami Viešpaties suteikti taikos malonę ypač dabar kai Jėzaus gimtinėje išaugo smurtas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode